Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej       

Future Project

Future Project Wrocław

projektowanie stron internetowych

tworzenie stron internetowych

projektowanie stron www

tworzenie stron www

strony internetowe wrocław

strony www wrocław

projektowanie stron internetowych wrocław

tworzenie stron internetowych wrocław

projektowanie stron www wrocław

tworzenie stron www wrocław

wrocław

we wrocławiu

dolnyśląsk

dolny śląsk

pisanie programów

programy na zamówienie

program

programowanie

programy

projekt

zamówienie

piszemy programy

programy dedykowane

darmowe gry do pobrania

darmowe programy do pobrania

darmowe gry

darmowe programy

free games

free programs

free games download

free programs

free programs download

Hel Rajd

Hel Rajd download

E-mail Hunter

E-mail Hunter download

Hel Rajd pobierz

E-mail Hunter pobierz

 
język: 
img
 
img
 
 
 
 
 

Regulamin sprzedaży internetowej futureproject.com.pl

I. Warunki ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem futureproject.com.pl. Właścicielem sklepu internetowego futureproject.com.pl (zwanego dalej Sklepem) jest Future Project Jacek Zorek ul. Jerzego Bajana 66/17, 54-129 Wrocław.
2. Oferta skierowana jest do  osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (Konsument) oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na własny rachunek, zarejestrowaną w ewidencji działalności gospodarczej (Przedsiębiorca), a także osób prawnych widniejących w Krajowym Rejestrze Sądowym.
3. Sprzedawane przez Sklep towary to programy komputerowe.

II. Składanie zamówienia zakupu towaru

1. Zamówienia towarów można dokonywać przez 7 dni w tygodniu 24h/dobę drogą elektroniczną. Zamawiający jest zobligowany przy składaniu zamówienia do podania w formularzu zamówienia danych potrzebnych do jego realizacji, tj.: imię, nazwisko oraz adres, a także numer telefonu i adres e-mail oraz numer pesel celem umożliwienia potwierdzenia zamówienia.
2. Po złożeniu zamówienia Zamawiający otrzyma od Sklepu potwierdzenie pocztą elektroniczną na adres mailowy podany w formularzu zamówienia.
3. Sklep przystępuje do realizacji zamówienia w momencie: w momencie zaksięgowania środków pieniężnych na koncie Sklepu lub potwierdzenia przez Zamawiającego dokonania przelewu. Zamawiający wnoszą opłatę za złożone zamówienie poprzez system Dotpay lub bezpośrednio na rachunek bankowy Sklepu.
4. Po zrealizowaniu zamówienia, Sklep wysyła Zamawiającemu drogą mailową informację z linkiem pozwalającym pobrać zakupiony program.
5. W przypadku złożenia zamówienia w Sklepie i braku zaksięgowania płatności na rachunku bankowym Sklepu w ciągu 3 dni roboczych liczonych od dnia złożenia zamówienia, zostaje ono automatycznie anulowane. 

III. Sposoby płatności za zakup towaru

Należności za zamówione towary razem z doliczonymi kosztami dostawy Zamawiający może uiścić: przelewem – bezpośrednio na rachunek bankowy Sklepu: 98 1050 1575 1000 0091 0603 2643 w banku ING Bank Śląski lub poprzez system Dotpay.

IV. Moment zawarcia umowy kupna zamówionego towaru

1.Umowa kupna zostaje zawarta w momencie potwierdzenia przez Zamawiającego złożenia zamówienia dokonanego po wypełnieniu formularza zamówienia towaru (przyjęcie oferty kupna towaru).
2. Miejscem zawarcia umowy jest siedziba firmy. Z chwilą zawarcia umowy prawa i obowiązki Sklepu i Zamawiającego  podlegają przepisom obowiązującego prawa.

V. Reklamacje zakupionego towaru

1. W przypadku wad towaru, Zamawiający ma prawo do złożenia reklamacji zakupionego towaru na adres właściciela Sklepu: Jerzego Bajana 66/17 54-129 Wrocław lub drogą mailową na adres: biuro@future-project.pl
2. Przy rozpatrywaniu reklamacji obowiązują zasady reklamacji określone w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827).

VI. Odstąpienie od umowy zakupu i zwrot towaru

1. Zgodnie z treścią art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta: Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres właściciela Sklepu (ul. Jerzego Bajana 66/17, 54-129 Wrocław) przed upływem wskazanego terminu.
2. W razie odstąpienia przez Zamawiającego od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Zamawiający będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.
3. W przypadku odstąpienia od umowy lub pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, zarówno Sklep, jak i Zamawiający są zobowiązani zwrócić sobie w stanie niezmienionym to, co sobie wzajemnie świadczyli. Zwrot świadczeń (w tym ceny zakupu programu) powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

VII. Ochrona danych osobowych oraz rejestracja w Sklepie

Dane osobowe podawane przez Zamawiającego w formularzu zamówienia są wykorzystywane przez Sklep tylko w celach związanych z realizacją umowy kupna towaru oraz ewentualnej reklamacji. Właściciel Sklepu zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Zamawiającego, który wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach dokonania transakcji zakupu i ma prawo wglądu do tych danych,  ich zmiany, bądź żądania usunięcia z bazy danych Sklepu.

VIII. Postanowienia końcowe

1. Wszelkie zmiany dotyczące sprzedaży towarów prezentowanych na stronie Sklepu, tj. wycofywanie towarów ze sprzedaży, zmiany cen towarów,  odwoływanie akcji promocyjnych i wyprzedaży lub prowadzanie w nich zmian, zmiany w cenniku przesyłek Sklep dokonuje tylko po uprzednim poinformowaniu Zamawiającego, którego zamówienie jest w trakcie realizacji i po wyrażeniu przez niego zgody na ich dokonanie w stosunku do zamówionego towaru.
2. Ewentualne zmiany Regulaminu zostaną zasygnalizowane w sposób wyraźny i opublikowane na stronie Sklepu z odpowiednim wyprzedzeniem. Jednakże nie będą one mieć wpływu na prawa i obowiązki Sklepu i Zamawiającego dotyczące zakończonych transakcji lub zamówień będących w toku realizacji. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Sklepem a Zamawiającym jest sąd właściwy rzeczowo i miejscowo zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

Wrocław, grudzień 2016

img
 
Copyright © 2014-2018 Future Project. All Rights Reserved.